ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

  • Изготвяне на цялостни досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.;
  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне ведомости за заплати;
  • Издаване и заверка на трудови книжки за персонала;
  •  Обработка и представяне на болнични в НОИ;
  • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър;
  • Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета;
  • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда;
  • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест.