СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи- приходни, разходни, банкови и други;
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;
 • Отчитане на складово стопанство на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
 • Изготвяне и представяне на Справки–декларации по ЗДДС, VIES-Декларации;
 • Подаване на информация, свързана със системата „Интрастат“;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи: текущия финансов резултат; разчетите с контрагенти; складовите и касови наличности;
 • Изготвяне и представяне на годишни финасови отчети към НАП и НСИ;
 • Мониторинг на доставчици и клиенти;
 • Извършване на регистрация на фирми по ЗДДС, както и евентуална дерeгистрация.